Header titel

In blauwe achtergrond

Een titel!

Tekstje over e.e.a.

Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO)

Een overeenkomst met de netbeheerder over je aansluiting op het elektriciteitsnet en het transport van elektriciteit.

Meer informatie

Batterij

Een combinatie van een of meer elektrochemische cellen, die worden gebruikt voor het omzetten van opgeslagen chemische energie in elektrische energie om er vervolgens stroom mee te leveren.

Meer informatie

Certificaat van Oorsprong (CvO)

Een herkomstbewijs van grijze stroom dat geeft informatie over waar, wanneer en uit welke bron de energie is opgewekt.

Meer informatie

DUMAVA

Een nieuwe subsidieregeling specifiek op gericht eigenaren van maatschappelijk vastgoed om hen te stimuleren om op korte termijn stappen te maken met het verduurzamen van hun gebouw.

Meer informatie

Energie-Efficiency Richtlijn (EED)

Europese richtlijn met als doel het verminderen van energiegebruik van grote bedrijven. Hier vloeit de verplichte EED-audit uit voort.

Meer informatie

Energietransitie

De overgang van een systeem waarin we gebruik maken van energie uit fossiele brandstoffen (zoals kolen, aardolie en aardgas) naar een systeem gebaseerd op duurzame bronnen (zoals zon, wind en waterkracht).

Meer informatie

Fossiele brandstoffen

Brandstoffen die miljoenen jaren geleden ontstaan zijn uit versteende resten van planten en dieren (fossielen).

Meer informatie

Garantie van Oorsprong certificaat (GvO)

Een digitaal certificaat waarmee bewezen wordt dat de stroom duurzaam is opgewekt. Eén Garantie van Oorsprong staat voor 1 MWh (1.000 kWh) aan groene stroom.

Meer informatie

Hydro-elektriciteit

Groene stroom die wordt opgewekt uit de kracht van stromend water (zie ook waterkracht).

Meer informatie

Isolatie

Een techniek voor het voorkomen van geleiding van warmte of elektriciteit.

Meer informatie

Joule

Internationale eenheid van energie, met als symbool J.

Meer informatie

Waterkracht

Duurzame energiebron die gebruik maakt van de kracht van stromend water.

Meer informatie

Bidirectioneel laden

Techniek die het mogelijk maakt om de accu van een elektrisch voertuig op te laden met stroom van het elektriciteitsnet en andersom stroom van de accu ook weer terug te leveren aan het net.

Meer informatie

EAN-code

Uniek 18-cijferig identificatienummer van een gas- of elektriciteitsaansluiting.

Meer informatie

Energiebesparingsplicht

Bedrijven die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken, zijn verplicht om energiebesparende maatregelen door te voeren met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Meer informatie

Gelijktijdigheid

Het gebruiken van energie op het moment dat het opgewekt wordt.

Meer informatie

Grijze stroom

De elektriciteit die wordt opgewekt uit fossiele energiebronnen. Bij de opwek van grijze stroom komt CO2 vrij, in tegenstelling tot groene stroom die wordt opgewekt met hernieuwbare energiebronnen.

Meer informatie

Groene stroom

Elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Bij de opwek van groene stroom komt geen CO2 vrij, in tegenstelling tot de vervuilende grijze stroom die wordt opgewekt met fossiele brandstoffen.

Meer informatie

Informatieplicht energiebesparing

Bedrijven die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken, moeten volgens de informatieplicht energiebesparing aan de overheid rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen.

Meer informatie

Laadpaal

Een paal waaraan elektrische vervoersmiddelen hun accu’s kunnen opladen.

Meer informatie

Meetbedrijf

Partij die verantwoordelijk is voor het meten van energieverbruik en het doorgeven van dit verbruik aan de netbeheerder.

Meer informatie

Meetinrichting

Het totaal van de apparatuur en software die het verbruik en de opwek van energie registreren.

Meer informatie

Netcongestie

Situatie waarin de vraag naar transport van elektriciteit over het elektriciteitsnet groter is dan de transportcapaciteit van het net.

Meer informatie

Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE)

Belastingheffing op het verbruik van gas en elektriciteit. De inkomsten hiervan worden gebruikt voor het stimuleren van duurzame energie opwek.

Meer informatie

Aansluitcapaciteit

Het transportvermogen van een aansluiting die aangeeft hoeveel elektriciteit of gas er door een aansluiting kan.

Meer informatie

Ampère

Internationale eenheid van elektrische stroomsterkte, met als symbool A.

Meer informatie

SDE++

Subsidieregeling waarmee de overheid de productie van duurzame energie stimuleert. SDE++ is staat de afkorting voor Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie.

Meer informatie

Terugleveren

Het leveren van een overschot aan zelf (decentraal) opgewekte stroom aan het elektriciteitsnet.

Meer informatie

Transportindicatie

Verklaring van de netbeheerder dat er - op het moment van aanvraag - capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar is voor jouw duurzame energieproject. Deze transportindicatie is nodig voor de aanvraag van de SDE++-subsidie.

Meer informatie

Volt

Internationale eenheid van elektrische spanning, met als symbool V.

Meer informatie

Watt

Internationale eenheid van vermogen van elektrische stroom (energie per tijdseenheid), met als symbool W.

Meer informatie

Windenergie

Duurzame energie die wordt opgewekt met behulp van de bewegingsenergie van lucht (wind).

Meer informatie

Zonne-energie

Duurzame energie die wordt opgewekt met zonnestraling.

Meer informatie

Zonnepaneel

Een paneel met aan elkaar gekoppelde zonnecellen waarmee elektriciteit uit zonlicht wordt opgewekt.

Meer informatie

Dit is een test.