Energiekennis

Het nieuwe energiesysteem

Duurzame energie, zonder uitstoot heeft de toekomst. Maar hoe komen we daar? En welke obstakels moeten we overwinnen? Er is een nieuw energiesysteem voor nodig. Benieuwd naar onze visie op dat nieuwe energiesysteem? Lees verder...

Schrijf je in
Alles weten over het nieuwe energiesysteem?

Schrijf je in

Met de Groendus Nieuwsbrief volg je de energietransitie op de voet. We delen het laatste energienieuws én geven je inzicht in de laatste trends en ontwikkelingen binnen de energiemarkt. Zo weet je altijd wat er speelt en loop je geen kansen mis.

Ik schrijf me in

Actualiteit

Transitie-updates

Groendus Inspiratiesessies

Groendus Inspiratiesessies

Kom alles te weten over:

Het energiesysteem van de toekomst (24 april)

Grip op duurzame mobiliteit (17 mei)

Schrijf je in voor onze aankomende inspiratiesessies met netwerkborrel!

Meer info

Energiebegrippen

Er zijn nogal wat termen rondom energie en de energietransitie waarvan de betekenis niet altijd zonneklaar is. Daarom hebben wij veelgebruikte energiebegrippen op een rijtje gezet. Van A(ansluitcapaciteit) tot Z(onnepaneel): je vindt de uitleg hier!

Aansluitcapaciteit

Het transportvermogen van een aansluiting die aangeeft hoeveel elektriciteit of gas er door een aansluiting kan.

Meer informatie

Aansluit- en Transportovereenkomst (ATO)

Een overeenkomst met de netbeheerder over je aansluiting op het elektriciteitsnet en het transport van elektriciteit.

Meer informatie

Ampère

Internationale eenheid van elektrische stroomsterkte, met als symbool A.

Meer informatie

Batterij

Een combinatie van een of meer elektrochemische cellen, die worden gebruikt voor het omzetten van opgeslagen chemische energie in elektrische energie om er vervolgens stroom mee te leveren.

Meer informatie

BENG

Bouwregels waaraan alle vergunningaanvragen voor nieuwbouw sinds 2021 moeten voldoen.

Meer informatie

Bidirectioneel laden

Techniek die het mogelijk maakt om de accu van een elektrisch voertuig op te laden met stroom van het elektriciteitsnet en andersom stroom van de accu ook weer terug te leveren aan het net.

Meer informatie

Blauwe energie

Energie die uit een combinatie van zoet- en zout water wordt gewonnen.

Meer informatie

Cable pooling

Het delen van een aansluiting op het elektriciteitsnet door zonne- en windparken.

Meer informatie

Certificaat van Oorsprong (CvO)

Een herkomstbewijs van grijze stroom dat geeft informatie over waar, wanneer en uit welke bron de energie is opgewekt.

Meer informatie

Curtailment

Het tijdelijk en opzettelijk beperken van de hoeveelheid opgewekte energie van zonnecentrales of windturbines om de balans op het stroomnet te bewaren.

Meer informatie

Demand response

Het afstemmen van de vraag naar energie op het aanbod hiervan.

Meer informatie

DUMAVA

Een nieuwe subsidieregeling specifiek op gericht eigenaren van maatschappelijk vastgoed om hen te stimuleren om op korte termijn stappen te maken met het verduurzamen van hun gebouw.

Meer informatie

EAN-code

Uniek 18-cijferig identificatienummer van een gas- of elektriciteitsaansluiting.

Meer informatie

ENDEX

Handelsplaats voor elektriciteit en gas voor lange termijn contracten.

Meer informatie

Energiebesparingsplicht

Bedrijven die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken, zijn verplicht om energiebesparende maatregelen door te voeren met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Meer informatie

Energie-Efficiency Richtlijn (EED)

Europese richtlijn met als doel het verminderen van energiegebruik van grote bedrijven. Hier vloeit de verplichte EED-audit uit voort.

Meer informatie

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De EIA is een fiscale aftrekregeling. Koop je als ondernemer energiebesparende apparatuur? Dan mag je 45,5% van het aankoopbedrag aftrekken van je fiscale winst.

Meer informatie

Energietransitie

De overgang van een systeem waarin we gebruik maken van energie uit fossiele brandstoffen (zoals kolen, aardolie en aardgas) naar een systeem gebaseerd op duurzame bronnen (zoals zon, wind en waterkracht).

Meer informatie

EPEX

Handelsplaats voor elektriciteit en gas voor de korte termijn.

Meer informatie

Fossiele brandstoffen

Brandstoffen die miljoenen jaren geleden ontstaan zijn uit versteende resten van planten en dieren (fossielen).

Meer informatie

Garantie van Oorsprong certificaat (GvO)

Een digitaal certificaat waarmee bewezen wordt dat de stroom duurzaam is opgewekt. Eén Garantie van Oorsprong staat voor 1 MWh (1.000 kWh) aan groene stroom.

Meer informatie

Gelijktijdigheid

Het gebruiken van energie op het moment dat het opgewekt wordt.

Meer informatie

Grijze stroom

De elektriciteit die wordt opgewekt uit fossiele energiebronnen. Bij de opwek van grijze stroom komt CO2 vrij, in tegenstelling tot groene stroom die wordt opgewekt met hernieuwbare energiebronnen.

Meer informatie

Groene stroom

Elektriciteit die wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Bij de opwek van groene stroom komt geen CO2 vrij, in tegenstelling tot de vervuilende grijze stroom die wordt opgewekt met fossiele brandstoffen.

Meer informatie

Grootverbruiker

Een grootverbruiker heeft een energieaansluiting van groter dan 3 x 80 ampère en een gasaansluiting groter dan G25.

Meer informatie

Hydro-elektriciteit

Groene stroom die wordt opgewekt uit de kracht van stromend water (zie ook waterkracht).

Meer informatie

Informatieplicht energiebesparing

Bedrijven die per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken, moeten volgens de informatieplicht energiebesparing aan de overheid rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen.

Meer informatie

Isolatie

Een techniek voor het voorkomen van geleiding van warmte of elektriciteit.

Meer informatie

Joule

Internationale eenheid van energie, met als symbool J.

Meer informatie

Kleinverbruiker

Een kleinverbruiker heeft een energieaansluiting van kleiner of gelijk aan 3 x 80 ampère en een gasaansluiting kleiner of gelijk aan G25.

Meer informatie

Laadpaal

Een paal waaraan elektrische vervoersmiddelen hun accu’s kunnen opladen.

Meer informatie

Meetbedrijf

Partij die verantwoordelijk is voor het meten van energieverbruik en het doorgeven van dit verbruik aan de netbeheerder.

Meer informatie

Meetinrichting

Het totaal van de apparatuur en software die het verbruik en de opwek van energie registreren.

Meer informatie

Netcongestie

Situatie waarin de vraag naar transport van elektriciteit over het elektriciteitsnet groter is dan de transportcapaciteit van het net.

Meer informatie

NTA 8800

Methode voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen. Deze methode wordt onder andere gebruikt om aan te tonen of een gebouw voldoet aan de BENG-eisen.

Meer informatie

Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE)

Belastingheffing op het verbruik van gas en elektriciteit. De inkomsten hiervan worden gebruikt voor het stimuleren van duurzame energie opwek.

Meer informatie

Persluchtopslag

De opslag van groene energie, omgezet naar samengeperste lucht, in zoutholtes in de bodem.

Meer informatie

Power Purchase Agreement (PPA)

Een overeenkomst tussen een groene energieproducent en een partij die deze energie afneemt.

Meer informatie

SDE++

Subsidieregeling waarmee de overheid de productie van duurzame energie stimuleert. SDE++ is staat de afkorting voor Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie.

Meer informatie

Systeemintegratie

Het integreren van alle ketens en randvoorwaarden die nodig zijn om energie van opwek naar gebruik te brengen, in één betrouwbaar, duurzaam, betaalbaar en veilig energiesysteem.

Meer informatie

Terugleveren

Het leveren van een overschot aan zelf (decentraal) opgewekte stroom aan het elektriciteitsnet.

Meer informatie

Time shifting

Het verschuiven van het moment waarop energie verbruikt of opgewekt wordt.

Meer informatie

Transportindicatie

Verklaring van de netbeheerder dat er - op het moment van aanvraag - capaciteit op het elektriciteitsnet beschikbaar is voor jouw duurzame energieproject. Deze transportindicatie is nodig voor de aanvraag van de SDE++-subsidie.

Meer informatie

Volt

Internationale eenheid van elektrische spanning, met als symbool V.

Meer informatie

Waterkracht

Duurzame energiebron die gebruik maakt van de kracht van stromend water.

Meer informatie

Waterstof

Waterstof is een geurloos, kleurloos en zeer ontvlambaar gas, waar energie uitgehaald kan worden.

Meer informatie

Watt

Internationale eenheid van vermogen van elektrische stroom (energie per tijdseenheid), met als symbool W.

Meer informatie

Windenergie

Duurzame energie die wordt opgewekt met behulp van de bewegingsenergie van lucht (wind).

Meer informatie

Zonnecentrale

Een zonnecentrale is een systeem waarmee duurzame energie opgewekt kan worden uit zonlicht.

Meer informatie

Zonne-energie

Duurzame energie die wordt opgewekt met zonnestraling.

Meer informatie

Zonnepaneel

Een paneel met aan elkaar gekoppelde zonnecellen waarmee elektriciteit uit zonlicht wordt opgewekt.

Meer informatie